Dagordning & Verksamhetsberättelse för stämman

DAGORDNING ÅRSMÖTET ÖPPNAS Godkännande av dagordning fråga om årsmötet blivit behörigen utlyst Val av ordförande för stämman anmälan av styrelsens val av sekreterare för stämman val av 2 justeringsmän styrelsens verksamhetsberättelse revisorernas berättelse fastställande av resultat- och-balansräkning fråga om ansvarsfrihet för föregående års förvaltning fastställande av verksamhetsplan för 2022 Budget 2022 beslut om antalet styrelseledamöter, […]

Läs mer