Stränder för alla djur, växter och människor!

Den statliga utredningen om strandskyddet: Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd har som förslag bland annat att ta bort strandskyddet: Vid sjöar mindre än 1 ha Vid vattendrag smalare än 2 meter Förenkla byggande strandnära på landsbygden Idag är stränderna en tillgång som vi alla kan njuta av samt helt unik i världen.  Strandskyddet […]

Läs mer

Naturskyddsföreningen Falkenberg om Förslag till förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer 2021-2027

Ål, lax, havsnejonöga, öring och andra fiskarter kan idag inte vandra upp- eller nedströms Ätran såsom de gjort i tusentals år innan kraftverken byggdes. Nuvarande hinder för vandringsfisk har en tydligt negativ effekt på ekosystemet i Natura 2000-området Ätran. Enligt Vattenförvaltningsförordningen och Vattendirektivet är vattenrelaterade Natura 2000-områden särskilt skyddsvärda i ett EU-perspektiv. Enligt en utvärdering […]

Läs mer

Yttrande från Naturskyddsföreningen Falkenberg om Ombyggnad av väg 703-154 Vinberg-Bergagård

Diarienummer TRV 2017/ 103 525 Naturskyddsföreningen Falkenberg tycker att det är mycket positivt att man anlägger en cykelväg mellan Vinberg och Bergagård, eftersom det är en viktig klimatomställningsåtgärd. Det finns ängs- och gräsmarker med torrängsflora som kan komma att påverkas negativt vid grävarbeten i samband med vägbygget. Vi anser att man bör restaurera sådana vägkanter […]

Läs mer

Naturskyddsföreningen Falkenbergs yttrande över ansökan om Natura2000-tillstånd för ny detaljplan för Rönnhagen 5, Falkenberg

Remissvar till länsstyrelsen, ärende 521-6641-20 Naturskyddsföreningen konstaterar att den nya tillståndsansökan för Rönnhagen 5 inte skiljer sig nämnvärt från den föregående, och därför gäller fortsatt det som står i vårt tidigare yttrande. Vi vill kommentera några delar av den nya tillståndsansökan: Om nollalternativet och den gällande detaljplanen: man framhåller det nya förslaget till detaljplan och […]

Läs mer