Insändare i debatten om strandskydd

I vattenbrynen nära strandkanten sjuder det av liv; växter, djur fåglar och insekter. Det är mot den här bakgrunden vi ska se strandskyddet som är till för att skydda den biologiska mångfalden. Strandskyddet och Allemansrätten ger alla tillgång till sjöar, hav och vattendrag, fattig som rik.

Av de 4261 arter som av Artdatabanken 2010 klassades som rödlistade är 1797 knutna till strand och vattenmiljöer.

När vi är ute och strövar omkring i skog och mark följer man ofta en bäck, å eller annat vattendrag. De tillhör ofta våra smultronställen och favoritplatser.

Trots det formellt starka skyddet som strandskyddet har i lagtexten har all fler stränder bebyggts, till nackdel för friluftslivet och en lång rad växt- och djurarter. Den bakomliggande orsaken är det extremt höga intresset för att bygga i strandnära lägen och en generös kommunal dispensgivning.

Konsultföretaget WSP har gått igenom hundratals strandskyddsbeslut sedan 2009 som visar att den kritik som Naturskyddsföreningen fört fram har varit berättigad. 85 procent av de 682 analyserade dispensbesluten från kommunen var inte korrekta.

Naturskyddsföreningen är en ideell miljöorganisation som med sina drygt 226 000 medlemmar bl a har till uppgift, att så långt det är möjligt ta vara på och värna den biologiska mångfalden. Vi är religiöst och politiskt obundna.

All evidensbaserad forskning visar att strandskyddet är bra för alla levande sjöar och organismer vid sjöar, hav och vattendrag.

En byggnation vid en sjö innebär en kraftigt negativ miljöpåverkan på levande organismer vid strandkanten, växt och djurliv.

Naturskyddsföreningen kan absolut tänka sig ett nyanserat strandskydd i glesbefolkade områden, men då får det inte innebära intrång i värdefulla områden.

Per Sjövall, Naturskyddsföreningen i Falkenberg.

Insändare till HN, Hallands Nyheter.