Naturskyddsföreningen i Falkenberg kallar till Årsmöte

Den 16:e Augusti kl 10:01. Peter Ågrens väg 1 Falkenberg (Studiefrämjandet).
Mötet sker utomhus på gräsmattan oavsett väder.

Om vi blir fler deltagare än folkhälsomyndighetens rekommendation så kommer mötet avbrytas.
Medtag eget vatten om det är varmt, det finns inget att äta eller dricka på plats.

DAGORDNING

 1. ÅRSMÖTET ÖPPNAS
 2. Godkännande av dagordning
 3. fråga om årsmötet blivit behörigen utlyst
 4. Val av ordförande för stämman
 5. anmälan av styrelsens val av sekreterare för stämman
 6. val av 2 justeringsmän
 7. styrelsens verksamhetsberättelse
 8. revisorernas berättelse
 9. fastställande av resultat- och-balansräkning
 10. fråga om ansvarsfrihet för föregående års förvaltning
 11. fastställande av verksamhetsplan för 2020
 12. Budget 2020
 13. beslut om antalet styrelseledamöter, högst 11 st
 14. beslut om antalet ersättare
 15. val av ordförande i föreningen och tillika i styrelsen
 16. val av övriga styrelseledamöter
 17. val av ersättare
 18. val av två revisorer samt två revisorsersättare
 19. val av valberedning
 20. val av ombud till länsstämman 5 st, samt ersättare
 21. val av ombud till riksstämman, samt ersättare
 22. Val av ombud och Nominering till styrelsen i Ätrans vattenråd
 23. Inkomna motioner
 24. övriga frågor
 25. avslutning

Klicka för att ladda ner dagordningen.